Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten
Postboks 4704, Sofienberg
2561 Oslo
Tlf: 22 66 43 10
Søknad om tillatelse for mottak av slam fra Bekkelagets renseanlegg

Gårdens eier:
Adresse:
Post nr, sted:
Tlf:
Mobil:
Epost:
Evt. gårdsstyrer/forpakter:
Adresse:
Gårdens navn: G. nr./br. nr:
Totalt dyrket areal:
Spredearealets størrelse:
Er det husdyr på gården:
Nei Ja. (antall: )
Finnes det brønner eller andre drikkevannskilder i tilknytning til arealene som det ønskes slam på?
Nei Ja
Er det brukt slam på arealene tidligere?
Nei Ja. (mengde: )
Merknader:

Audun Utengen